ALGEMENE VOORWAARDEN 

ALGEMENE VOORWAARDEN SALVOIR

1: ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) regelen alle contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en Salvoir
1.2 Door het plaatsen van de order stemt de klant in met de voorwaarden van Salvoir
1.3 Salvoir behoudt het recht om wijzigingen door te voeren op de website, zodoende kunnen ook deze voorwaarden gewijzigd worden.

2: EEN CONTRACT AFSLUITEN
2.1 Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is afgerond. Salvoir heeft het recht een bestelling te annuleren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden zonder opgaaf van redenen. Wanneer de klant haar/zijn adres onduidelijk heeft doorgegeven, kan een bestelling geweigerd worden. De orders worden bevestigd door middel van een e-mail.
2.2 Mocht er een order technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, is de order onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een order in een dergelijk geval wordt dan ook niet geleverd. Salvoir zal echter proberen contact op te nemen met de klant om de betaling alsnog te kunnen voltooien. 

3: PRIJZEN EN KOSTEN
3.1 De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst op www.salvoir.nl. De prijzen van artikelen worden vermeld inclusief (21%) BTW.
3.2 Alle prijzen die worden getoond op www.salvoir.nl zijn inclusief leverings– en administratiekosten.
3.3 Salvoir is niet gebonden aan de voorwaarden indien er een fout in het systeem of webshop zit. 

4: UITVOERING VAN ORDERS
4.1 Salvoir zal de orders altijd zo goed mogelijk verwerken.
4.2 Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft ingevuld tijdens het order proces bij Salvoir.
4.3 Salvoir zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.
4.4 De levertijd die op de website vermeld staat is slechts een geschatte aflevertermijn. Indien het langer duurt geeft Salvoir geen vergoeding. 

5: HERROEPINGSRECHT
5.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
5.2 Het retour bedrag zal binnen 14 dagen nadat ons bekend is geworden dat het product geretourneerd wordt teruggeboekt worden op de rekening van de klant. Dit vervalt als het product op dat moment nog niet is aangekomen.
5.3 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij/hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als het product gedragen is, nemen wij deze niet meer terug.

Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd of gedragen , dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

Indien zij/hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies 

5.4 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retour formulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
5.5 Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar/zijn herroepingsrecht en het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.  

Download … uw retour formulier.

6: FOUTIEVE AFLEVERING
Indien Salvoir een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit te melden op dezelfde dag dat het product geleverd is. 

7: OVERMACHT
7.1 Salvoir is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van Salvoir valt.
7.2 Indien Salvoir niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten haar redelijke controle valt, zal Salvoir de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk of telefonisch van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.
7.3 Als het onvermogen om haar verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van Salvoir valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of Salvoir het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander. 

8: KLACHTEN
8.1 We raden de klant aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@salvoir.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting Webwinkelkeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr .
8.2 Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: info@salvoir.nl.  In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van Salvoir en het ordernummer. 

9: BETALING
9.1 De klant kan betalen via: iDeal, PayPal, Creditcard, Bancontact, SOFORT Banking, KBC/CBC Payment, Belfius Direct Net en ING Home’Pay.
9.2 Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de website van Salvoir.

10: PRIVACY
10.1 Door een order te plaatsen, verleent de klant Salvoir het recht om waar nodig haar persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.
10.2 De volledige tekst van het privacybeleid van Salvoir is te vinden op onze website. 

11: AFWIJKINGEN
Salvoir kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Deze kunnen verschillen door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant. 

12: BEDRIJFSINFORMATIE

Salvoir | Hairextensions
Tel: +31 6
E-mail: info@salvoir.nl
Websitewww.salvoir.nl
Kvk-nummer: 74085123
Btw-identificatienummer: BTW-nummer op aanvraag
Adres: (Dit is geen bezoekersadres!)
Alexandrinalaan 32 7272NN Borculo NL